20092014

Dene wos guet geit / giengs besser / giengs dene besser / wos weniger guet geit / was aber nid geit / ohni dass’s dene / weniger guet geit / wos guet geit / drum geit weni / für dass es dene / besser geit / wos weniger guet geit / und drum geits o / dene nid besser / wos guet geit. (Mani Matter)

20092014 II

Advertisements